Czwartek, 20 września 2018

Regulamin konkursu "Wiara w obiektywie"

2014-02-05 07:00:32 (ost. akt: 2014-02-05 09:53:14)

Podziel się:

Konkurs "Wiara w obiektywie"

Konkurs "Wiara w obiektywie"

„Wiara w obiektywie”


§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu
„Wiara w obiektywie” (zwanego dalej Konkursem)

§2

Organizatorem Konkursu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3

Konkurs trwa od 5.02.2014 do 26.02.2014 r.

§4. Zasady konkursu

Konkurs odbywa się na portalu www.wiara.wm.pl i polega na przesłaniu jednego zdjęcia związanego z tematem „Wiara w obiektywie” na adres e-mail: wiara@wm.pl do 26.02.2014 do godz. 15:00.

Zdjęcie może przedstawiać: krajobrazy, kościoły i inne miejsca modlitwy, dewocjonalia, przedmioty i obiekty kojarzące się z wiarą, modlitwą, religią, modlące się osoby itp.

Zdjęcie nie może obrażać uczuć religijnych, nie może naruszać obowiązującego prawa oraz norm moralnych.

Zgłaszający zdjęcie powinien posiadać prawa autorskie, a w przypadku obecności na zdjęciu osób – zgodę na publikację ich wizerunku.

W konkursie biorą udział użytkownicy i czytelnicy Wiara.wm.pl

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i dzieci pracowników Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- 1 zdjęcie zgodne z tematem „Wiara w obiektywie” o wadze do 5 MB.
- dane autora : imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu i adres mailowy do kontaktu
- akceptację regulaminu konkursu

W temacie e-maila należy wpisać – Konkurs „Wiara w obiektywie”.

Zdjęcia zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w konkursie.

Zdjęcia będą prezentowane na łamach portalu www.wiara.wm.pl

§5. Rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa wybierze 3 najciekawsze zdjęcia. Wyniki zostaną opublikowane na portalu www.wiara.wm.pl w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

§6. Nagrody

Autorzy 3 najciekawszych zdjęć otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez księgarnię Derbe, ul. Niedziałkowskiego 7a/6 z Olsztyna.

§7. Komisja konkursowa

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i nad wyłonieniem zwycięzców czuwać będzie komisja w składzie:
Beata Tokarczyk,
Anna Wysocka
Bartosz Orliński

§8. Dane osobowe

Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§9. Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs „Wiara w obiektywie” - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego)

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§10. Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§11
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§12
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.wiara.wm.pl
Modlitewnik Msze w Olsztynie Czytelnia Wieczory Uwielbienia Ciekawe strony